Služba Standardní balík do zahraničí je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání např. dárků, dokumentů nebo zboží. Pošta za zásilku odpovídá v omezené výši. Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání např. dárků, dokumentů nebo zboží. Pošta za zásilku odpovídá v omezené výši.

Balík do zahraničí je služba České pošty určená široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání např. dárků, dokumentů nebo zboží. Pošta za zásilku odpovídá v omezené výši.

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano (poštovní průvodka)
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše částky, která je dána součtem pevné částky 1 224 Kč a částky 138 Kč za každý i započatý kilogram hmotnosti zásilky.
Maximální hmotnost 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 g)*.
Minimální rozměry 21 × 19 cm
Velikost a úprava zásilky musí umožnit nalepení poštovní průvodky (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo součet délky a obvodu nesmí přesahovat 300 cm*.

Ceník

Platí od 1. 2. 2019. Standardní ceník za balík do zahraničí najdete v našem kompletním ceníku.

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Příplatek za balík do 10 kg Příplatek za balík nad 10 kg
Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Dodejka/Avis de réception“. Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Avis de réception“.
15,00 Kč 14,88 Kč
(18,00 Kč s DPH)
Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku“. Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement“ doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.
25,00 Kč 24,79 Kč
(30,00 Kč s DPH)
Neskladné
Je-li to podle zahraničních podmínek pro danou zemi možné, Standardní balík, který nemá pravoúhlý tvar a jeho hmotnost je přitom větší než 2 kg nebo jehož rozměry přesahují rozhodné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, se přepravuje za zvýšenou cenu.
145,00 Kč 144,62 Kč
(175,00 Kč s DPH)
Křehké
Je-li to podle zahraničních podmínek možné, odesílatel může požádat, aby podnik a zahraniční provozovatel zacházeli se Standardním balíkem se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s ním. Při souběhu se službou Neskladné se vybírá pouze cena za službu Neskladné.
73,00 Kč 72,72 Kč
(88,00 Kč s DPH)

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami (poštovními známkami pouze do hmotnosti 10 kg), a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Pokud budete chtít cenu za službu hradit poštovními známkami, nelepte je na obal před podáním, ale předejte je společně se Standardním balíkem.

Podání

  • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
  • Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli na podací stvrzence; ta má podobu poštovní průvodky a odesílatel ji vyplňuje podle předtisku.
  • Pokud nebylo u balíku předem provedeno celní řízení, bude pošta jednat jako přímý zástupce odesílatele.
  • Odesílatel stanoví, jak se má se Standardním balíkem zacházet v případě, že jej nebude možno dodat na původní poštovní adrese; své rozhodnutí oznámí v příslušném oddíle průvodky.

Prioritně

  • V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
  • Požaduje-li odesílatel prioritní službu, opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire“ nebo požadavek sdělí ústně při podání.

 Ekonomicky

  • Odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, ceně, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat. Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 103).

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem Standardního balíku nesmí být písemnost, která obsahuje sdělení jiné osobě než adresátovi nebo osobám, které s ním bydlí, s výjimkou archivních materiálů.

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 102), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Obsahem zásilky nesmějí být cennosti.

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Pošta v zemi určení se zásilkou zachází dle dispozic odesílatele. Při vrácení zásilky odesílateli na ní uvede poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.