Rychlá a spolehlivá přeprava zboží do více než dvaceti zemí Evropy. Za Obchodní balíky pošta odpovídá od podání na vybraných poštách po dodání v garantované době v jednotlivých zemích. Moderní, rychlá a spolehlivá přeprava zboží do více než dvaceti zemí Evropy. Balíky jsou od podání až po dodání sledovány v systému Sledování zásilek (Track & Trace) a pošta za ně odpovídá.

Podání lze uskutečnit na vybraných poštách. Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání aktuálních písemností a osobní korespondence, dárků, dokumentů nebo zboží do zahraničí. Pošta za zásilku odpovídá od podání až do dodání. Pošta garantuje dobu dodání, která je uvedena u jednotlivých zemí.

 

  • Garantovaná doba dodání.
  • Příznivá cena.
  • Podání zásilek až do 30 kg.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano (podací lístek/podací arch)
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše 450 DTS (13 762 Kč)
Maximální hmotnost 30 kg (Polsko max. 20 kg)
Při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 g.
Minimální rozměry  21,5 × 15,5 cm
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně. Výjimky jsou uvedeny v tabulce seznam zemí.

 

Ceník

Platí od 1. 2. 2019

Příplatky
(kromě ostatních cen za podanou zásilku)
Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Neskladné (NSK)
Jestliže délka Obchodního balíku do zahraničí přesahuje 120 cm, nebo součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm, nebo zásilka nemá pravoúhlý tvar.
144,62 Kč 175,00 Kč

Způsob úhrady

V hotovosti a navíc, pro smluvní zákazníky, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

Podání

  • Zásilku lze podat na vybraných poštách, u pověřeného pracovníka pošty nebo u odesílatele za podmínek stanovených v uzavřené dohodě s naším obchodním zástupcem.
  • Obchodní balíky do zahraničí lze adresovat do vybraných zemí – viz seznam zemí.
  • Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli na podací stvrzence, která má formu stanovenou podnikem a odesílatel ji vyplňuje podle předtisku.
  • Odesílatel vyplní adresní štítek.
  • Pro zásilku podanou po mezním čase pro podání platí, že se pro účely sjednávání doby dodání považuje za podanou následující pracovní den.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat. Zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby. Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.V, čl. 7).

 

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.V, čl. 4), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Obsahem zásilky nesmí být cennosti.

Dodání

Pošta zásilku odešle do zahraničí nejrychlejším možným způsobem a garantuje, že zahraniční pošta dodá zásilku nejpozději stanovený pracovní den viz seznam zemí.

Není-li adresát zastižen v místě určeném v adrese, může zahraniční pošta zásilku uložit na poště. Standardní doba, po kterou se zásilka v takovém případě ukládá, je 14 kalendářních dnů.

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Pošta v zemi určení se zásilkou zachází dle dispozic odesílatele. Při vrácení zásilky odesílateli na ní uvede poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.

Seznam zemí, do nichž je možno adresovat Obchodní balík do zahraničí

země limit dodání *) cenová skupina poznámka
Belgie D+3 202
Dánsko D+3 202 Nelze adresovat na Faerské ostrovy (PSČ 38xx) a do Grónska (39xx).
Estonsko D+3
D+41a)
203 1a) PSČ 74002, 88001,93001, 93091, 93421, 93826
Finsko D+3
D+41b)
204 1b) PSČ 22xxxxxx, 84000000 až 86999999, 88000000 – 89999999, 90252000 – 90310999, 90462000 až 90480999, 90801000 – 93999999, 94402000 – 94430999, 94901000 až 95375999, 95431000 – 95990999, 96961000 – 99999999
Francie D+3 203 Odchylka z rozměrů: Součet délky a největšího obvodu zásilky měřeného v jiném směru než délka nesmí být větší než 200 cm.
Chorvatsko D+3
D+412
203 12) 20118 – 20357, 21121 – 21485, 22109 – 22324, 23108 – 23452, 31113 – 31555, 32104 – 32284, 33402 – 33533, 34305 – 34553, 35109 – 35436, 40102 – 40332, 42106 – 42255, 43105 – 43541, 44107 – 44450, 47109 – 47314, 48100 – 48363, 49100 – 49297, 51209 – 51564, 52110 – 52477, 53105 – 53297
Irsko D+3 203
Island D+4 204 nutné celní projednání
Itálie D+3 203 Odchylka z rozměrů: Součet délky a největšího obvodu zásilky měřeného v jiném směru než délka nesmí být větší než 225 cm.
Litva D+3 203
Lotyšsko D+3 203
Lucembursko D+3 204
Maďarsko D+3 202
Malta D+3 204
Německo D+3 202 Odchylka z rozměrů: Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 120 cm.
Nizozemsko D+3 202
Norsko D+4
D+52)
204 nutné celní projednání
2) PSČ 9xxx
Polsko D+3 202 Max. povolená hmotnost 20 kg.
Portugalsko D+3
D+43)
D+54)
204 3) PSČ 9000 – 9400
4) PSČ 9500 – 9980
Rakousko D+3 202
Rumunsko D+35) D+46) 203 5) Bukurešť
6) zbytek země
Řecko D+3
D+47)
D+58)
204 7) PSČ 37000 – 38199, 38600 – 41199, 41600 – 45199, 45600 – 48999, 50000 – 53999, 58000 – 62999, 64000 – 69999, 75000 – 85999
8) PSČ 28000 – 29999, 31000 – 31999, 49000 – 49999, 70000 – 74999
Slovensko D+3 201
Slovinsko D+3 202
Španělsko D+3
D+49)
D+510)
204 9) PSČ 07100 – 07999, 35000 – 35099
10) PSČ 35100 – 35999, 38100 – 38999
Švédsko D+3 203
Švýcarsko D+4 204 nutné celní projednání
Velká Británie D+3
D+411)
203 11) PSČ O22332, ZE2 0AA – ZE2 9ZZ,
ZE30AA – ZE3 9ZZ
*) limit dodání (stanovená lhůta): D je den podání, číslovka vyjadřuje počet pracovních dnů následujících po dni podání.