Expresně i do zahraničí – službu EXPRESS MAIL SERVICE můžete využít do více než 120 zemí světa. Máte jistotu, že vaše dokumenty a zboží budou přepraveny nejrychlejším způsobem. Službu EXPRESS MAIL SERVICE můžete využít do více než 120 zemí světa. Máte jistotu, že vaše dokumenty a zboží budou přepraveny nejrychlejším možným způsobem.

EMS do zahraničí je určeno široké veřejnosti i podnikatelům pro expresní zasílání aktuálních sdělení a osobní korespondence, ale i jiných věcí do zahraničí, např. dárků, dokumentů nebo zboží. Zásilka je do zahraničí přepravena nejrychlejším možným způsobem a pošta garantuje dobu dodání po příchodu do země určení.

Informace o pohybu vaší zásilky – jen do vybraných zemí – jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

  • Podání – zásilku EMS můžete podat na všech poštách. Ve vybraných místech může pošta zásilku převzít i přímo u vás doma nebo v sídle vaší provozovny, a to buď na základě jednorázové žádosti nebo Dohody o pravidelném podávání zásilek EMS.
  • Dodání – pošta zajistí, že zásilky EMS budou nejrychlejším možným způsobem odeslány do země určení a tam dodány v době stanovené zemí určení.
  • Rozmanitost služby – poslat můžete již obálky o rozměru 16,2 × 22,9 cm až po velké balíky.

Ceník

Aktualní ceník naleznete v sekci ceník.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Adresní štítek
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá.
Hradí skutečnou škodu, a to do výše:
(a) 130 DTS* v případě, že obsahem zásilky bylo zboží, nebo
(b) 30 DTS* v případě, že obsahem zásilky byly dokumenty.
*Výši náhrady určuje přepočet DTS a Kč.
Aktuální kurz DTS je uveden v Ceníku.
Maximální hmotnost 30 kg, není-li v Zahraničních podmínkách pro zásilky EMS stanoveno jinak.
Při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g.
Minimální rozměry 16,2 × 22,9 cm (formát C5)
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 150 cm a součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 300 cm.

Podání

  • Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli na podací stvrzence, která má podobu Adresního štítku a odesílatel jej vyplňuje podle předtisku.
  • V případě zásilek adresovaných mimo EU je třeba vyplnit celní prohlášení, které je součástí Adresního štítku. Pokud obsah zásilky podléhá v zemi určení celní kontrole, připojte vyplněné celní prohlášení, případně další doklady, které české nebo zahraniční celní úřady vyžadují. Máte ovšem možnost zásilku podat i bez toho, že by byla předem celně projednána. V takovém případě zmocňujete přímo Českou poštu, aby vás při celním řízení zastoupila. Je-li však obsahem zásilky zboží obchodního charakteru, zásilka musí být celně projednána před podáním.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, ceně, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat.

Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.II, čl. 9 a 7).

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.II, čl. 6), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Obsahem zásilky nesmějí být také cennosti.

Dodání

Pošta zásilku odešle do zahraničí nejrychlejším možným způsobem a zajistí, že zahraniční pošta dodá zásilku po příchodu do země určení nejrychlejším možným způsobem, a to v době stanovené zemí určení v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.II, příloha č. 1 – Zahraniční podmínky pro zásilky EMS).

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že její převzetí adresát potvrdí.

Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky (Adresního štítku).

Další informace týkající se odpovědnosti za zásilku, a to včetně doby, do které pošta přijme reklamaci (není-li uvedeno jinak, platí lhůta 6 měsíců), platné zvlášť pro každou zemi určení jsou obsaženy v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.II, příloha č. 1 – Zahraniční podmínky pro zásilky EMS).