Předměty, které kvůli větším rozměrům nelze poslat jako Doporučené psaní, spolehlivě doručíme pomocí Doporučeného balíčku. Hodí se pro zásilky s menší hodnotou a s nejdelší stranou do velikosti L (nejdelší strana do 60 cm). Za zásilku odpovídáme až do výše 880 Kč. Spolehlivá služba, která Vám umožňuje poslat dokumenty i drobné předměty v zásilce s potvrzením. Zásilky jsou sledovány v systému T&T od podání do dodání.

Služba, jejímž prostřednictvím můžete zasílat dokumenty ale i knihy nebo jiné drobné předměty malé hodnoty. Česká pošta odpovídá za případnou ztrátu zásilky, poškození nebo úbytek obsahu zásilky až do výše 880 Kč.

Jak a co posílat?

 • Zásilky s pravidelným rozměrem a vloženým obsahem v uzavřeném obalu.
 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.
 • Příznivá cena.
 • Stvrzení podání.
 • Dodání příjemci za podmínky, že převzetí zásilky stvrdí.
 • V ceně služby můžete využít Sledování zásilky (Track & Trace) prostřednictvím webových stránek České pošty.

Avizování zásilek

Oznámení příchodu zásilky

V případě této doplňkové služby bude adresát informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Oznámení o dodání zásilky

V případě této doplňkové služby bude odesílatel informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Zastavení avizování k zásilce

Adresát nebo třetí osoba může zažádat o Zastavení avizování ke konkrétní zásilce, tzn. k dané zásilce již po provedení blokace nebude na daný kontaktní údaj odesílána SMS nebo e-mailové avízo. Požadavek na blokaci se vztahuje ke všem zásilkám jednotlivě, u kterých jsou povoleny služby Avizování vždy pouze pro konkrétní zásilku, nejedná se o zablokování avíz ke všem příchozím zásilkám.

Žádost je možné podat prostřednictvím:

 • oddělení T&T telefonicky – 954 40 66 99, nebo písemně – Tnt.vakvi@cpost.cz
 • v případě zaslání kontaktních údajů e-mailem, je možné zaslat na Call Centrum (info@cpost.cz), které žádost předá k vyřízení oddělení Track & Trace.

O blokaci Avizování ke konkrétní zásilce může požádat:

1. Adresát

 • adresát bude o blokaci avizování žádat např.: pokud jej daná avíza k zásilce „obtěžují“,
 • v tomto případě se na webových stránkách ve Sledování zásilek bude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na daný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

2. Třetí osoba

 • třetí osoba bude o blokaci Avizování žádat zejména v případech, kdy podavatel předal nesprávné kontaktní údaje v podacích datech, a avíza jsou odesílána osobě, které zásilka nepatří,
 • v tomto případě se na webových stránkách České pošty nebude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na chybný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

Pokud odesílatel zásilky předal v podacích datech oba kontaktní údaje, tedy e-mailovou adresu i telefonní číslo, blokace bude provedena pouze na ten kontaktní údaj, který byl adresátem nebo třetí osobou požadován.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu pošta hradí částku 880 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 880 Kč
 Velikostní kategorie S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 60 cm)
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 2 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 13 a další)

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 3. 2019. Kompletní ceník najdete v sekci Ceníky.

Ceny v Kč 1) Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
S
(35 cm)
M
(50 cm)
L
(60 cm)*
XL
(240 cm)
Základní cena 99,00 119,00 169,00
Cena s předáním podacích dat elektronicky 2) 91,00 111,00 161,00
Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem 3) nebo pro zákazníky Hybridní pošty 95,00 114,00 162,00

1) Uvedené ceny se vztahují na balíky do 2 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 90 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty.

2)Tato cena je poskytnuta za podmínky, že podací data jsou předána elektronicky nejpozději v okamžik podání, jsou kompletní a pracovník do předaných dat nevstupuje a neupravuje je (musí rovněž obsahovat alespoň jeden validní kontaktní údaj na adresáta zásilky – telefon nebo e-mail).

3) Ceny uvedených základních poštovních služeb a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH a jsou platné pouze pro:

 • uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání.
 • podavatele, kteří hradí ceny za poštovní služby na základě s Českou poštou, s.p, uzavřené „Dohody o úhradě cen poštovních služeb Kreditem.“ Podmínkou uzavření dohody podle předchozí věty je předpokládaný finanční obrat podavatele za kalendářní rok za podání vnitrostátních poštovních zásilek Obyčejné psaní, Obyčejné psaní – standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní – standard, Doporučený balíček, Cenné psaní, Obyčejný balík, Cenný balík a mezinárodních poštovních zásilek Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní po odečtení všech slev, ve výši alespoň 3 mil. Kč. Pokud podavatel nedosáhne za kalendářní rok finančního obratu v požadované výši, bude mu po uplynutí kalendářního roku doúčtován rozdíl mezi základní cenou po odečtení slev, na které má nárok a cenou po odečtení „slevy pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem“. Ceny pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem se nevztahují na ceny hrazené na základě dohody o úhradě cen poštovních služeb.

 

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
15,00 Kč
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:

 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
10,00 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
10,00 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na určený účet.
Dále se připočítává:

 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C – cena podle ceny Pk A a Pk C,
 • při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky – cena dle platného Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny.
14,00 Kč
Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel však může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.
v ceně služby
Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Tato doplňková služba umožňuje, aby si odesílatel lhůtu pro vyzvednutí zásilky prodloužil na 30 dní. Prodloužit si lhůtu pro vyzvednutí zásilky může také adresát, ale jen v případě, že toto odesílatel předem nevyloučil.
20,00 Kč
Nestandard 16,00 Kč
Elektronické avizování
Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) v ceně služby
Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) v ceně služby
Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky e-mailem při podání se Zákaznickou kartou České pošty ZDARMA
Odpovědní zásilka – pouze pro smluvní podavatele Cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítává příplatek 4,00 Kč

O dalších doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

Podání

 • Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Zásilku je vhodné opatřit poznámkou „Doporučeně”.
 • V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Datový soubor.
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.

Dodání

Dodání Doporučené zásilky příjemce potvrzuje.