Peníze, šperky, drané kameny nebo cenné dokumenty a sběratelské předměty můžete bezpečně poslat jako Cenný balík až do velikosti XL (nejdelší strana do 240 cm). Ručíme za něj až do výše 1 000 000 Kč.

V Cenném balíku je možné zasílat peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry (cestovní šeky, šeky na doručitele, směnky, apod.), platební karty, poukázky na odběr zboží nebo služeb a další cennosti. Za Cenný balík pošta odpovídá a lze ho ocenit až do výše jednoho milionu Kč (Udaná cena).

Avizování zásilek

Oznámení příchodu zásilky

V případě této doplňkové služby bude adresát informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Oznámení o dodání zásilky

V případě této doplňkové služby bude odesílatel informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Zastavení avizování k zásilce

Adresát nebo třetí osoba může zažádat o Zastavení avizování ke konkrétní zásilce, tzn. k dané zásilce již po provedení blokace nebude na daný kontaktní údaj odesílána SMS nebo e-mailové avízo. Požadavek na blokaci se vztahuje ke všem zásilkám jednotlivě, u kterých jsou povoleny služby Avizování vždy pouze pro konkrétní zásilku, nejedná se o zablokování avíz ke všem příchozím zásilkám.

Žádost je možné podat prostřednictvím:

 • oddělení T&T telefonicky – 954 40 66 99, nebo písemně – Tnt.vakvi@cpost.cz
 • v případě zaslání kontaktních údajů e-mailem, je možné zaslat na Call Centrum (info@cpost.cz), které žádost předá k vyřízení oddělení Track & Trace.

O blokaci Avizování ke konkrétní zásilce může požádat:

1. Adresát

 • adresát bude o blokaci avizování žádat např.: pokud jej daná avíza k zásilce „obtěžují“,
 • v tomto případě se na webových stránkách ve Sledování zásilek bude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na daný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

2. Třetí osoba

 • třetí osoba bude o blokaci Avizování žádat zejména v případech, kdy podavatel předal nesprávné kontaktní údaje v podacích datech, a avíza jsou odesílána osobě, které zásilka nepatří,
 • v tomto případě se na webových stránkách České pošty nebude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na chybný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

Pokud odesílatel zásilky předal v podacích datech oba kontaktní údaje, tedy e-mailovou adresu i telefonní číslo, blokace bude provedena pouze na ten kontaktní údaj, který byl adresátem nebo třetí osobou požadován.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny (max. 1 000 000 Kč)
Velikostní kategorie S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 100 cm), XL (nejdelší strana do 240 cm),
Maximální hmotnost 10 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g)
Rozměry 14 x 9 cm (válcovitý tvar 14 x 3 cm)
Maximální: délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 16 a další).

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 3. 2019

Ceny v Kč 1) Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
S
(35 cm)
M
(50 cm)
L
(100 cm)
XL
(240 cm)
Základní cena 129,00 159,00 209,00 359,00
Cena s předáním podacích dat elektronicky 2) 121,00 151,00 201,00 351,00
Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem 3) nebo pro zákazníky Hybridní pošty 112,00 138,00 181,00 319,00

Ceny této základní poštovní služby do hmotnosti 10 kg a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

1)Uvedené ceny se vztahují na balíky do 10 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty. Pro službu Cenný balík jsou ceny uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 500 Kč (viz přehled doplňkových služeb).

2) Tato cena je poskytnuta za podmínky, že podací data jsou předána elektronicky nejpozději v okamžik podání, jsou kompletní a pracovník do předaných dat nevstupuje a neupravuje je (musí rovněž obsahovat alespoň jeden validní kontaktní údaj na adresáta zásilky – telefon nebo e-mail).

3) Ceny uvedených základních poštovních služeb a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH a jsou platné pouze pro:

 • uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání.
 • podavatele, kteří hradí ceny za poštovní služby na základě s Českou poštou, s.p, uzavřené „Dohody o úhradě cen poštovních služeb Kreditem.“ Podmínkou uzavření dohody podle předchozí věty je předpokládaný finanční obrat podavatele za kalendářní rok za podání vnitrostátních poštovních zásilek Obyčejné psaní, Obyčejné psaní – standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní – standard, Doporučený balíček, Cenné psaní, Obyčejný balík, Cenný balík a mezinárodních poštovních zásilek Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní po odečtení všech slev, ve výši alespoň 3 mil. Kč. Pokud podavatel nedosáhne za kalendářní rok finančního obratu v požadované výši, bude mu po uplynutí kalendářního roku doúčtován rozdíl mezi základní cenou po odečtení slev, na které má nárok a cenou po odečtení „slevy pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem“. Ceny pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem se nevztahují na ceny hrazené na základě dohody o úhradě cen poštovních služeb.
Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání Cenného balíku příjemci.
15,00 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na účet.
Dále se připočítává:

 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C – cena podle ceny Pk A a Pk C,
 • při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky – cena dle platného Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny.
14,00 Kč
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:

 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
10,00 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
10,00 Kč
Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.
v ceně služby
Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky (odesílatel)
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může tuto lhůtu prodloužit na 30 dní.
20,00 Kč
Udaná cena  do 500 Kč Udané ceny v ceně služby
do 5 000 Kč Udané ceny 6,00 Kč
do 30 000 Kč Udané ceny 14,00 Kč
za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč Udané ceny 14,00 Kč
Křehké
Pošta zachází se zásilkou se zvláštní opatrností. Lze využít u zásilek do 10 kg, jejíž délka nepřesahuje 50 cm.
30,00 Kč
Elektronické avizování
Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail)
v ceně služby
v ceně služby
Elektronické oznámení odesílateli 3,00 Kč
Nestandard 16,00 Kč
Odpovědní zásilka 4,00 Kč

O doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Pokud budete chtít cenu za službu hradit poštovními známkami, nelepte je na obal před podáním, ale předejte je společně s Cenným balíkem.

Podání

 • Podání lze uskutečnit na všech poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Datový soubor.
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Odesilatel je povinen uvést na Cenném balíku cenu, kterou oceňuje vložený obsah, cena nesmí převýšit částku 1 000 000 Kč.
 • Vzhledem k bezpečnostním garancím je nutné u Cenného balíku s udanou cenou vyšší než 30 000 Kč (s obsahem cenností vyšší než 10 000 Kč) splnit podmínku zvláštního balení.

Dodání

 • Cenný balík pošta vydá příjemci za podmínky, že její převzetí potvrdí.