Cenný balík do zahraničí je určena zejména pro zasílání peněz, drahých kovů a kamenů, šperků, cenných papírů, apod. Pošta za zásilku odpovídá až do hodnoty udané odesílatelem. Jediná služba mezi balíkovými zásilkami do zahraničí, kterou můžete využít pro zasílání cenných věcí.

Cenný balík do zahraničí je služba určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání dárků, dokumentů, zboží, ale také peněz, drahých kovů a kamenů, cenných papírů, šperků a obdobně cenných předmětů. Pošta za zásilku odpovídá až do hodnoty udané odesílatelem (Udaná cena). Službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

 • Na všech poštách – Cenné balíky do zahraničí můžete podat na všech poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Bezpečí i pro cennosti – Cenným balíkem do zahraničí můžete poslat i peníze, drahé kovy a kameny, šperky a další cenné předměty, pokud to země určení nevylučuje.
 • Ocenění zásilky – před odesláním uveďte na zásilku, na kolik její obsah oceňujete (Udaná cena). Tato částka však může dosáhnout jen maximální výše pro danou zemi určení.
 • Odpovědnost – za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu Cenného balíku pošta odpovídá, a to až do výše Udané ceny.

Parametry

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano (poštovní průvodka)
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše Udané ceny.
Maximální hmotnost 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g)*.
Minimální rozměry 21 × 19 cm
Velikost a úprava zásilky musí umožnit nalepení poštovní průvodky (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo součet délky a obvodu nesmí přesahovat 300 cm*.

Ceník

Platí od 1. 2. 2019 viz kompletní ceník.

Příplatek k základní ceně Cenného balíku podle Udané ceny za každých i započatých 1 000 Kč Udané ceny: Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
u balíků do hmotnosti 10 kg 4,00 Kč
u balíků s hmotností nad 10 kg 4,13 Kč  5,00 Kč

 

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Příplatek za balík do 10 kg Příplatek za balík nad 10 kg
Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Dodejka/Avis de réception“. Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Avis de réception“.
15,00 Kč 14,88 Kč
(18,00 Kč s DPH)
Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku“. Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement“ doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.
25,00 Kč 24,79 Kč
(30,00 Kč s DPH)
Neskladné
Je-li to podle zahraničních podmínek pro danou zemi možné, Standardní balík, který nemá pravoúhlý tvar a jeho hmotnost je přitom větší než 2 kg nebo jehož rozměry přesahují rozhodné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, se přepravuje za zvýšenou cenu.
145 Kč 144,62 Kč
(175 Kč s DPH)
Křehké
Je-li to podle zahraničních podmínek možné, odesílatel může požádat, aby podnik a zahraniční provozovatel zacházeli se Standardním balíkem se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s ním. Při souběhu se službou Neskladné se vybírá pouze cena za službu Neskladné.
73 Kč 72,72 Kč
(88,00 Kč s DPH)

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami (poštovními známkami pouze do hmotnosti 10 kg), a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Pokud budete chtít cenu za službu hradit poštovními známkami, nelepte je na obal před podáním, ale předejte je společně s Cenným balíkem.

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • Podání zásilky pošta stvrdí odesílateli na podací stvrzence, která má podobu poštovní průvodky a odesílatel ji vyplňuje podle předtisku.
 • Za opožděné dodání zásilky pošta neodpovídá.
 • Pokud nebylo u balíku předem provedeno celní řízení, bude pošta jednat jako přímý zástupce odesílatele,
 • Odesílatel stanoví, jak se má s Cenným balíkem zacházet v případě, že jej nebude možno dodat na původní poštovní adrese. Své rozhodnutí oznámí v příslušném oddíle průvodky.

Prioritně

 • V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
 • Požaduje-li odesílatel prioritní službu, opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire” nebo požadavek sdělí ústně při podání.

Ekonomicky

 • Odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat. Zásilka musí být zabalena v uzavřeném obalu.

Všechny spoje obalu se přelepí papírovou nebo průhlednou plastovou lepicí páskou o šířce nejméně 2 cm. Není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku. Není-li možno uzavřít spoje obalu tímto způsobem, převážou se pevným nenavazovaným motouzem. Konce motouzu se opatří plombou se znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele. Motouz se v místech, kde se křižuje, zasmyčkuje. Musí být utažen tak, aby jej nebylo možno bez porušení plomby sejmout.

Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 103 a 123).

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem Cenného balíku nesmí být písemnost, která obsahuje sdělení jiné osobě než adresátovi nebo osobám, které s ním bydlí, s výjimkou archivních materiálů.

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 102), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky.

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Pošta v zemi určení se zásilkou zachází dle dispozic odesílatele. Při vrácení zásilky odesílateli na ní uvede poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.