Cenná psaní do zahraničí (obsahují většinou peníze, drahé kovy, kameny, šperky, cenné věci nebo cenné papíry) přepravujeme ve speciálním obalu s vyšším zabezpečením. Za obsah zásilky ručíme do výše udané ceny.

Se službou Cenné psaní do zahraničí budou vaše mezinárodní zásilky putovat k adresátům ve speciálním obalu a za zvýšených bezpečnostních opatření.

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání aktuální a osobní korespondence do zahraničí, ale také peněz, drahých kovů a kamenů, cenných papírů, šperků a obdobně cenných předmětů. Příjemce převzetí zásilky potvrzuje. Pošta za zásilku odpovídá až do hodnoty udané (Udaná cena) odesílatelem.

Benefity služby

  • Na všech poštách – Cenné zásilky do zahraničí (platí pro vybrané země) můžete podat na všech poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
  • Bezpečí i pro cennosti – Cennou zásilkou můžete poslat i peníze, drahé kovy a kameny, šperky a další cenné předměty, pokud to země určení nevylučuje.
  • Ocenění zásilky – před odesláním uveďte na zásilku, na kolik ji oceňujete (Udaná cena), tato částka však může dosáhnout jen maximální výše pro danou zemi určení.
  • Klid pro vás – za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu Cenné zásilky, a to až do výše Udané ceny, odpovídá pošta.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá, a to až do výše Udané ceny. Maximální výše Udané ceny, platná zvlášť pro každou zemi určení, je uvedena v zahraničních podmínkách.
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 2 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 1 g)
Minimální rozměry V souladu s velikostí zvláštních bezpečnostních plastových obalů prodávaných Českou poštou.
Formát C5 – 16,2 × 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5)
Formát C4 – 22,9 × 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4)
Maximální rozměry V souladu s velikostí zvláštních bezpečnostních plastových obalů prodávaných Českou poštou.
Formát C5 – 16,2 × 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5)
Formát C4 – 22,9 × 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4)

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 121 a další).

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky.

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 2. 2019. Kompletní aktuální ceník najdete v sekci Ceníky.

Základní cena

Hmotnost do evropské země mimoevropské země
prioritní
cena v Kč
prioritní
cena v Kč
50 g 129,00 136,00
100 g 162,00 169,00
250 g 206,00 227,00
500 g 249,00 303,00
1 kg 350,00 452,00
2 kg 527,00 718,00
Cena podle hmotnosti se zvyšuje o příplatek podle Udané ceny. Za každých i započatých 1.000 Kč Udané ceny: 4 Kč

Ceny doplňkových služeb

Doplňková služba Cena
Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Dodejka/Avis de réception”. Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Avis de réception”.
15 Kč
Dodání do vlastních rukou adresáta (Á remettre en main propre)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku způsobem, který je pro dodání poštovních zásilek určených do vlastních rukou adresáta zaveden v zemi určení. Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Do vlastních rukou / Á remettre en main propre”. Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Á remettre en main propre”.
10 Kč
Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku”. Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement” doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.
25 Kč

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Podání

  • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
  • Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu buď podacího lístku, poštovního podacího archu nebo pro smluvní zákazníky pošty také datového podacího souboru. Uvedené tiskopisy vyplňuje odesílatel podle předtisku.
  • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
  • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.
Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky. Další informace týkající se odpovědnosti za zásilku platné zvlášť pro každou zemi určení jsou obsaženy v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky.