Z celního řízení není třeba mít obavy. Připravili jsme pro Vás krátký návod co dělat, když Vám celnice zadrží balík. V jakém případě celnice balík může zadržet jste se mohli dočíst v předchozích návodech Clo a DPH. Pokud si objednáváte zboží, které stojí víc než 22 Eur doporučujeme zásilku průběžně kontrolovat. Pokud dojde k celnímu řízení nejspíš skončí v rukou české pošty.

Objednali jste si zboží ze zahraničí? Děláte to poprvé nebo jste už takto objednávali spoustu výrobků! Dejte si pozor na cenu. U výrobku zakoupených v EU se nevyměřuje CLO ani DPH pokud je kupujete soukromě. Výjimku tvoří pouze alkohol a cigarety.

Nicméně u zboží objednaného mimo EU Celní správa vyměřuje DPH po přesáhnutí 22 EUR hodnoty zboží včetně dopravy. Clo se ke zboží celní správa přičte po přesáhnutí hodnoty zboží 150 Eur včetně dopravy. Objednávání zboží v zahraničí, zejména v USA, se stalo v dnešní době díky internetu fenoménem. V praxi existují dvě základní varianty objednání:

  • zboží objednáte přímo v internetovém obchodě, pokud obchod nabízí zasílání zboží do České republiky, nebo
  • využijete zprostředkovatelských firem, které za vás zboží zakoupí (možno i z více internetových obchodů najednou) a v jedné zásilce zašlou do České republiky. 

Co se děje s balíkem po vstupu na území ČR

Zásilky ze zemí mimo EU podléhají celnímu řízení, po převzetí vyměňovací poštou. Následně jsou předkládány celnímu úřadu a následný postup by se dal popsat zhruba takto:

  • zboží, které splňuje limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH (do 22 EUR) jsou předloženy celnímu úřadu a na základě rozhodnutí celního úřadu jsou propuštěny do volného oběhu. Prostě putují dál k adresátovi
  • zásilky, které mohou splňovat limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH, jsou předloženy celnímu úřadu a na základě jeho rozhodnutí o prověření nebo nutnosti doložení chybějících dokladů, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení,
  •  zásilky, které nesplňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH a je třeba podat celní prohlášení, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení,
  • Po propuštění zboží do volného oběhu jsou zásilky odeslány k doručení.

Kdy Vás může zastoupí přepravce v celním řízení

Přepravce zastupuje v celním řízení fyzické osoby při dovozu zboží v poštovních zásilkách pro soukromou potřebu a při dovozu zboží neobchodní povahy (dárek).

Přepravce v celním řízení rovněž může zastoupit právnické osoby, fyzické osoby podnikající/ OSVČ při dovozu a vývozu obchodního zboží v poštovních zásilkách ze zemí mimo EU a to na základě komisionářské smlouvy.

Normálně se předkládá zásilky, obsahující zboží dovážené ze zemí mimo Evropskou unii a podává na ně celní prohlášení na základě udělení plné moci od příjemce zásilky. Tuto plnou moc je potřeba vyplnit a zaslat přepravní společnosti. V případě udělení plné moci k celnímu řízení se partnerem pro veškerou komunikaci s Celní správou stává vámi vybraná společnost, která příjemce zastoupí i v případě použití opravných prostředků v rámci celního řízení.

Účelem zastupování klientů (příjemců zásilek) v celním řízení je zajistit, aby zboží obsažené v zásilkách bylo propuštěno do příslušného celního režimu (převážně se jedná o režim volného oběhu) a byl vyměřen celní dluh (clo/DPH). Teprve po ukončení celního řízení lze zásilku dodat adresátovi. Během zastupování na základě plné moci uhradí Celní správě vyměřený celní dluh, který při dodání zásilky následně vybere od příjemce, včetně případných správních poplatků, jakož i odměnu za předložení zboží a zastupování v celním řízení.

Neudělí-li příjemce zásilky plnou moc k celnímu řízení, musí se tento osobně dostavit na vyměňovací místo, kde se na celním úřadě osobně zúčastní celního řízení tím, že podá celní prohlášení na předmětnou zásilku, nebo tímto pověří svého zástupce. V rámci celního řízení je účastník povinen vždy prokázat všechny skutečnosti, které jsou relevantní pro propuštění zboží do navrženého režimu do oběhu. Jedná se o doložení důkazů o zboží, zejména pak o prokazování celní hodnoty zboží.

Jak probíhá celní řízení?

V rámci celního řízení je nutné u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii nejprve rozhodnout zda se jedná o zásilku:

  • na kterou lze uplatnit ustanovení celních předpisů o osvobození od dovozního cla a DPH,
  • nebo o zásilku, u které bude vyměřen celní dluh. V tomto případě je nutné na zboží v zásilce podat celní prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu. K vyplnění celního prohlášení můžete využít služeb celní deklarace, které nabízí Česká Pošta, s. p., nebo i další firmy.
  • nebo se jedná o zásilku se zbožím, které podléhá antidumpingovému clu a v tomto případě se informujte na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo přímo na webu celní správy MFČR.

Nakupování zboží ze zahraničí nemusí být složité. Je třeba ovšem zbystřit vždy, když dojde na celní řízení.

Seznam přepravců

Seznam přepravců oprávněných jednat s celním úřadem: